Privacy beleid

Privacy Verklaring

New Day bags hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. New Day bags houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
•       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als New Day bags zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: shop@newdaybags.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door New Day bags verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•       Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan;
•       Afhandelen van uw bestelling en betaling.
•       Het verzenden van de door u bestelde producten.
•       Het versturen van nieuwsbrieven (e-mail), uitnodigingen en eventueel een verjaardagskaart.
•       Om u te kunnen bellen, appen ivm onze diensten of producten(indien nodig).
•       Het kan zijn dat wij foto’s en/of filmpjes maken voor promotie op sociaal media t.b.v. New Day bags. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat aangeven tijdens het maken van de foto’s en/of filmpjes.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•       Voornaam;
•       Tussenvoegsel;
•       Achternaam;
•       E-mailadres;
•       Adresgegevens;
•       Telefoonnummers;
•       Bankrekening gegevens (voor automatisch incasso);

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•       Het verwerken van het betaalproces.
•       Het verzenden van uw bestelling.
•       Sociaal media voor het posten van foto’s t.b.v. New Day bags.
•       Gegevensverwerking via de beveiligde servers van hostnet.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.
Minderjarigen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.

New Day bags bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•       Alle personen die namens New Day bags van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijziging Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.